Polítiques de qualitat i medi ambient i seguretat i salut al treball

Política de qualitat i mediambiental

Per a una empresa com Procon Systems S.A., la Qualitat i el Medi ambient són objectius fonamentals i permanents.

En un entorn competitiu com l'existent en el mercat actual, solament la plena satisfacció dels nostres clients permetrà desenvolupar les relacions de confiança que assegurin el progrés i creixement de la companyia, així com la promoció dels homes i dones que la integrem, la millora del comportament ambiental i el compliment dels requisits tècnics i legals aplicables.

Consideracions

L'esforç continuat de tots els professionals, enfocat a aconseguir i mantenir la Qualitat/Medi ambient com a objectiu permanent, ens permetrà obtenir els resultats vinguts de gust, tenint en compte a més les següents consideracions:
 • L'opinió dels nostres clients, implicant-los des del principi en l'obtenció dels objectius de Qualitat que satisfacin les seves necessitats.
 • Compliment dels requisits tècnics i legals aplicables.
 • Integrar als nostres subcontractistes i subministradors en el compromís de Qualitat i Medi ambient
 • Mantenir actualitzats tant el Manual com els Procediments de Qualitat i Medi ambient, d'acord amb la realitat canviant de la companyia i el mercat.
 • Donar la formació adequada al personal des del punt de vista de la Qualitat i Medi ambient a fi que puguin obtenir els resultats que d'ells s'esperen.
 • Millora contínua de l'eficàcia del sistema de qualitat i medi ambient
 • Compromís de protecció del medi ambient, de prevenció de la contaminació i altres compromisos específics pertinents a la nostra organització, com per exemple l'ús sostenible de recursos, protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes, minimització de la generació de residus derivats del treball, a través d'un  programa de millora contínua.

Política de seguretat i salut en el treball 

PROCON SYSTEMS, S. a. manifesta el seu interès per la seguretat i salut dels treballadors/as, i en el treball, tema al qual concedeix una importància de primera línia, comprometent-se amb la millora de les condicions de treball dels seus treballadors/as, i executant les mesures necessàries perquè aquesta declaració inicial es concreti en el dia a dia en tots els centres i llocs de treball en els quals dugui a terme la seva activitat.

Per a això, declara els següents compromisos fonamentals:

 • S'assumeix la necessitat de crear les condicions positives tendents a la prevenció i control dels factors de risc laboral. En aquest sentit incorpora íntegrament a les seves polítiques gerencials els continguts dels Arts. 1 i 2 del RD 39/1997 de 17 de Gener (Reglament dels Serveis de Prevenció). Per a donar-los compliment es recullen en el Pla Anual de Prevenció de l'Empresa els objectius, mitjans materials i humans, actuacions, procediments, etc. que siguin necessaris per a aconseguir l'objectiu de proporcionar condicions de treball segures i saludables als seus treballadors/as.
 • S'establirà l'adequat marc de consulta i participació dels treballadors/as, marc pactat, que quedarà recollit en el Sistema de Gestió de la seguretat i salut en el treball.
 • Es considera que la prevenció i la seguretat i salut  en el treball deixaran de ser considerats com un concepte aïllat i independent, de caràcter correctiu, per a integrar-se plenament en els processos de gestió, de manera que, partint del respecte a les normes legals i els compromisos subscrits, aconsegueixin mitjançant mecanismes de “millora contínua” el nivell més elevat possible de seguretat i salut dels treballadors/as.
 • Es fa necessari una millora d'actituds i de cultura en matèria preventiva i en conseqüència es promou una actitud positiva de tots els responsables de l'organització i de tots els treballadors/as cap a aquest tema, amb la idea d'eliminar els perills i reduint els riscos per a la seguretat i salut en el treball dels seus treballadors/as.
 • S'integrarà la prevenció de riscos laborals a tots els nivells de l'estructura organitzativa.
Per a aconseguir el compliment d'aquestes directrius, PROCON SYSTEMS, S. a. es compromet al fet que el procés de gestió preventiva serà dinàmic i obert, modificant-se constantment, tant en els supòsits previstos pels requisits legalment establerts, així com per canvis productius o organitzatius. Per tant, s'implementen en tot moment els principis generals de prevenció, adoptant mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual. No obstant això, els equips de protecció individual subministrats als treballadors/as són vigilats de manera continuada perquè el seu ús sigui el correcte, i perquè després del seu ús es mantinguin les condicions correctes de manteniment i emmagatzematge.
 
El primer objectiu d'aquesta nova política preventiva és l'estricte compliment per part de PROCON SYSTEMS, S. a., dels seus treballadors/as, dels seus col·laboradors i empreses subcontractades en tots els centres de treball, dels compromisos subscrits i de la legislació vigent, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i normes de desenvolupament, però també de tota la Legislació de caràcter preventiu que afecti l'activitat de l'Empresa (Art. 1 i Art. 6 de la Llei de Prevenció).

 Es garantirà que tots assumeixen el compromís i la deguda responsabilitat perquè sentin que la seguretat i salut en el treball forma part íntegra i fonamental en la realització de l'activitat de l'empresa.

Badalona, 28 de Desembre de 2023