Avaluació dels proveïdors

Els proveïdors s'avaluen de la manera següent:

 • Per Certificació Reconeguda tipus ISO o altres específiques de clients de Procon Systems, S.A.
 • Habitual: Els proveïdors habituals seran aquells que ens subministrin material o serveis més de cinc cops l'any, sense incidències remarcables.
 • Esporàdics: Seran aquells proveïdors que ens subministrin material o serveis puntualment una vegada a l'any.
 • Assignats pel client.
 • Crític per al servei: seran aquells proveïdors que tinguin un termini de lliurament perllongat del material o servei (superiors a un mes).

Requisits de seguretat de proveïdors.

Activitats subcontractades:
 • Totes les activitats subcontractades es regeixen pel procediment de Coordinació d'activitats PR- 1007, a través de la plataforma Ctaima.
 • Si les activitats organitzades per les empreses subcontractades impliquen treballs de risc, s'hauran de gestionar els permisos especials de treball.
 • La validació de les coordinacions de les activitats subcontractades és realitzada pel Responsable de Seguretat i Salut en el Treball.

Maquinària i equips:

Tota maquinària i/o equip implica sol·licitar al proveïdor la següent informació mínima:

 • Manual d'instruccions.
 • Declaració de Conformitat CE/UE.
 • Marcatge CE.
La validació d'una nova màquina o equip és realitzada pel Responsable de Seguretat i Salut en el Treball.


Equips de protecció individual:

 Tot equip de protecció individual disposarà de la següent informació mínima:
 • Fitxa tècnica.
 • Manual d'instruccions.
 • Declaració de Conformitat CE/UE.
 • Marcatge CE.
La validació d'un nou EPI serà realitzada pel Responsable de Seguretat i Salut en el treball.

 
Productes químics:

Tota compra d'un producte químic implica sol·licitar al proveïdor la següent informació mínima:
 • Fitxa tècnica.
 • Fitxa de dades de seguretat.
La validació d'un nou producte químic és realitzada pel Responsable de Seguretat i Salut en el treball.

Avaluació continua

Un cop l'any es reuneixen la Direcció de Qualitat, el Responsable de Compres, el Director Tècnic i Gerència per actualitzar la informació sobre els proveïdors, revisant-ne la qualificació en cas necessari.

L'avaluació continuada es fa anualment i té aplicació per a tots els proveïdors de l'empresa definits a l'abast del procediment.