Avaluació dels proveïdors

Els proveïdors s'avaluen de la manera següent:

  • Per Certificació Reconeguda tipus ISO o altres específiques de clients de Procon Systems, S.A.
  • Habitual: Els proveïdors habituals seran aquells que ens subministrin material o serveis més de cinc cops l'any, sense incidències remarcables.
  • Esporàdics: Seran aquells proveïdors que ens subministrin material o serveis puntualment una vegada a l'any.
  • Assignats pel client.
  • Crític per al servei: seran aquells proveïdors que tinguin un termini de lliurament perllongat del material o servei (superiors a un mes).

Avaluació continua

Un cop l'any es reuneixen la Direcció de Qualitat, el Responsable de Compres, el Director Tècnic i Gerència per actualitzar la informació sobre els proveïdors, revisant-ne la qualificació en cas necessari.

L'avaluació continuada es fa anualment i té aplicació per a tots els proveïdors de l'empresa definits a l'abast del procediment.